รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.5/5อัฏฐกถา & อภิธรรม - สำรวจ & วิจารณ์ พ.ศ. 2513ชิ้น (ITEM) อัฏฐกถา & อภิธรรม - สำรวจ & วิจารณ์ [ พ.ศ.2513 ]
- สมุดบันทึกปกแข็ง จำนวน 1 เล่ม (76 หน้า) หน้า [1...
   BIA4.5/5อัฏฐกถา & อภิธรรม - สำรวจ & วิจารณ์ พ.ศ. 2509 ถึง พ.ศ. 2514ชิ้น (ITEM) อบรมพระธรรมทูตที่จะไปต่างประเทศ [ พ.ศ.2509 - 2514 ] หน้า [1]-[252]...
   BIA4.5/5อัฏฐกถา & อภิธรรม - สำรวจ & วิจารณ์ พ.ศ. 2513ชิ้น (ITEM) อัฏฐกถา & อภิธรรม - สำรวจ & วิจารณ์ [ พ.ศ.2513 ]
- เอกสารแทรก จำนวน 2 แผ่น (2 หน้า) [77] - [78]...
   BIA4.5/5อัฏฐกถา & อภิธรรม - สำรวจ & วิจารณ์ พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2499แฟ้ม องค์การเผยแพร่ [ พ.ศ.2489 - 2499 ] หน้า [1]-[220]...