รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.5/4คน - ธรรม พ.ศ. 2513ชิ้น (ITEM) คน - ธรรม [ พ.ศ.2513 ] บันทึกในสมุดฉีก หน้า [1]-[14]...
   BIA4.5/4คน - ธรรม พ.ศ. 2509 ถึง พ.ศ. 2514ชิ้น (ITEM) อบรมพระธรรมทูตที่จะไปต่างประเทศ [ พ.ศ.2509 - 2514 ] หน้า [1]-[252]
- สมุดจดปกอ่อน บันทึกเรื่อง กา...
   BIA4.5/4คน - ธรรม พ.ศ. 2509 ถึง พ.ศ. 2514ชิ้น (ITEM) อบรมพระธรรมทูตที่จะไปต่างประเทศ [ พ.ศ.2509 - 2514 ] หน้า [1]-[252]
- สมุดจดปกอ่อน บันทึกเรื่อง กา...