รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.5/3หลักธรรม [๑] : ที่มา สุภาษิต และหลักธรรม พ.ศ. 2509 ถึง พ.ศ. 2514ชิ้น (ITEM) หลักธรรม [๑] และ [๒] [ พ.ศ.2509 - 2514 ]
- เล่ม 1 เรื่องหลักธรรม [๑] : ที่มา สุภาษิต และหลักธรรม ...
   BIA4.5/3หลักธรรม [๒] : เบ็ดเตล็ด (ไม่เกี่ยวกับธรรมโดยตรง) พ.ศ. 2509 ถึง พ.ศ. 2514ชิ้น (ITEM) หลักธรรม [๑] และ [๒] [ พ.ศ.2509 - 2514 ]
- เล่ม 2 เรื่องหลักธรรม [๒] : เบ็ดเตล็ด (ไม่เกี่ยวกับธรรม...
   BIA4.5/3หลักธรรม [๒] : เบ็ดเตล็ด (ไม่เกี่ยวกับธรรมโดยตรง) พ.ศ. 2509 ถึง พ.ศ. 2514แฟ้ม อบรมพระธรรมทูตที่จะไปต่างประเทศ [ พ.ศ.2509 - 2514 ] หน้า [1]-[252] ประกอบด้วย
1. สมุดจดปกอ่อน บันทึ...