รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.5/2เรื่องพิเศษจากบาลี - ของดีในพระไตรปิฎก พ.ศ. 2494 ถึง พ.ศ. 2514ชิ้น (ITEM) เรื่องพิเศษจากบาลี - ของดีในพระไตรปิฎก [ พ.ศ.2494 - 2514 ]
- บันทึกในสมุดจดปกอ่อน จำนวน 1 เล่ม (1...