รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.5/1ชุมนุมคาถานิกเขปบท พ.ศ. 2494 ถึง พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) ชุมนุมคาถานิกเขปบท [ พ.ศ.2494 - 2496 ]
- สมุดบันทึกปกแข็ง จำนวน 1 เล่ม (12 หน้า) หน้า [1]-[12]...
   BIA4.5/1เอกสารแทรก พ.ศ. 2494 ถึง พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) ชุมนุมคาถานิกเขปบท [ พ.ศ.2494 - 2496 ]
- เอกสารแทรก หน้า [13]-[21]...