รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.4/3เก็บบันทึกเกี่ยวกับพุทธศาสนา พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) ก็บบันทึกเกี่ยวกับพุทธศาสนา
- บันทึกในสมุดจดปกอ่อน จำนวน 1 เล่ม (5 หน้า) หน้า [1] - [5]...