รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.4/1รวบรวม และอธิบายความ "ชีวิต สัตว์ โลก" 21 ธ.ค. 2474ชิ้น (ITEM) รวบรวม และอธิบายความ "ชีวิต สัตว์ โลก" [ 21 ธ.ค.2474 ] หน้า [1]-[85]...
   BIA4.4/1รวบรวม และอธิบายความ "ชีวิต สัตว์ โลก" 21 ธ.ค. 2474ชิ้น (ITEM) รวบรวม และอธิบายความ "ชีวิต สัตว์ โลก" [ 21 ธ.ค.2474 ]
- บันทึกรวบรวมเก็บใน "แฟ้มหนีบ" ปกแข็ง จ...