รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/127ปกิณกะธรรม (บันทึกบนกระดาษสมุดฉีก) พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) ปกิณกะธรรม (บันทึกบนกระดาษสมุดฉีก) [ ม.ท. ] หน้า [1]-[463]...