รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/124ปกิณกะธรรม (บันทึกบนกระดาษสมุดฉีก) พ.ศ. 2512 ถึง พ.ศ. 2532ชิ้น (ITEM) ปกิณกะธรรม (บันทึกบนกระดาษสมุดฉีก) [ พ.ศ.2512 - 2532 ] หน้า [1]-[86]...