รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/123ปกิณกะธรรม (บันทึกบนกระดาษปฏิทิน) พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) ปกิณกะธรรม (บันทึกบนกระดาษปฏิทิน) [ ม.ท. ] หน้า [1]-[6]...