รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/120ปกิณกะธรรม (บันทึกบนกระดาษปฏิทิน) พ.ศ. 2524 ถึง พ.ศ. 2530ชิ้น (ITEM) ปกิณกะธรรม (บันทึกบนกระดาษปฏิทิน) [ พ.ศ.2524 - 2530 ] หน้า [1]-[69]...