รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/119ปกิณกะธรรม (บันทึกบนซองเอกสารใช้ซ้ำ) พ.ศ. 2517 ถึง พ.ศ. 2532ชิ้น (ITEM) ปกิณกะธรรม (บันทึกบนซองเอกสารใช้ซ้ำ) [ พ.ศ.2517 - 2532 ] หน้า [1]-[60]...