รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/116ปกิณกะธรรม (บันทึกบนซองจดหมายใช้ซ้ำ) พ.ศ. 2530 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) ปกิณกะธรรม (บันทึกบนซองจดหมายใช้ซ้ำ) [ พ.ศ.2530 - 2535 ] หน้า [1]-[160]...