รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/115ปกิณกะธรรม (บันทึกบนซองจดหมายใช้ซ้ำ) พ.ศ. 2502 ถึง พ.ศ. 2529ชิ้น (ITEM) ปกิณกะธรรม (บันทึกบนซองจดหมายใช้ซ้ำ) [ พ.ศ.2502 - 2529 ] หน้า [1]-[147]...