รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/113ปกิณกะธรรม (บันทึกบนกระดาษใช้ซ้ำ) พ.ศ. 2520 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) ปกิณกะธรรม (บันทึกบนกระดาษใช้ซ้ำ) [ พ.ศ.2520 - 2536 ] หน้า [1]-[146]...