รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/112ปกิณกะธรรม (บันทึกบนกระดาษใช้ซ้ำ) พ.ศ. 2495 ถึง พ.ศ. 2519ชิ้น (ITEM) ปกิณกะธรรม (บันทึกบนกระดาษใช้ซ้ำ) [ พ.ศ.2495 - 2519 ] หน้า [1]-[93]...