รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/111ธรรม ๙ "ตา" พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) ธรรม ๙ "ตา" [ พ.ศ.2535 ]
- บันทึกในสมุดจดปกอ่อน จำนวน 1 เล่ม (46 หน้า) หน้า [1]-[46]...
   BIA4.3/111ธรรม ๙ "ตา" พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) ธรรม ๙ "ตา" [ พ.ศ.2535 ]
- ธรรม ๙ "ตา" หน้า [47]-[57]...