รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/109รูชักโครกของสากลจักรวาล พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) รูชักโครกของสากลจักรวาล [ พ.ศ.2535 ]
- สมุดบันทึกแบบฉีก จำนวน 1 เล่ม (35 หน้า) หน้า [1]-[35]...