รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/107มรดกไทย - มรดกธรรม พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) มรดกไทย - มรดกธรรม [ พ.ศ.2535 ]
- สมุดบันทึกเล็ก จำนวน 1 เล่ม (48 หน้า) หน้า [1]-[48]...