รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/106ป่วย ๓ เดือน เกิดสมุดเล่มนี้ ม.ค. 2535 ถึง มี.ค. 2535ชิ้น (ITEM) ป่วย ๓ เดือน เกิดสมุดเล่มนี้ [ ม.ค. - มี.ค. 2535 ]
- สมุดบันทึก จำนวน 1 เล่ม (86 หน้า) หน้า [1]-[86...