รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/104ความคิดนึก ชั่วขณะ (สมุดบันทึก เล่ม 1 ) พ.ศ. 2532 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) ความคิดนึก ชั่วขณะ [ พ.ศ.2533 - 2534 ]
- สมุดบันทึก เล่ม 1 หน้า [1]-[123]...
   BIA4.3/104ความคิดนึก ชั่วขณะ (สมุดบันทึก เล่ม 2 ) พ.ศ. 2532 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) ความคิดนึก ชั่วขณะ [ พ.ศ.2533 - 2534 ]
- สมุดบันทึก เล่ม 2 หน้า [124]-[247]...
   BIA4.3/104ความคิดนึก ชั่วขณะ (สมุดบันทึก เล่ม 3 ) พ.ศ. 2532 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) ความคิดนึก ชั่วขณะ [ พ.ศ.2533 - 2534 ]
- สมุดบันทึก เล่ม 3 หน้า [248]-[275]...