รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/103หนทางรอดของมนุษย์ พ.ศ. 2533ชิ้น (ITEM) หนทางรอดของมนุษย์ [ พ.ศ.2533 ]
- สมุดบันทึกแบบฉีก จำนวน 1 เล่ม (161 หน้า) หน้า [1]-[161]...