รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/102คำสั้น รำพันธรรม (สมุดบันทึกเล็ก เล่ม 1) พ.ศ. 2533ชิ้น (ITEM) คำสั้น รำพันธรรม [ พ.ศ.2533 ] (สมุดบันทึกเล็ก เล่ม 1) หน้า [1]-[138]...
   BIA4.3/102คำสั้น รำพันธรรม (สมุดบันทึกเล็ก เล่ม 2) พ.ศ. 2533ชิ้น (ITEM) คำสั้น รำพันธรรม [ พ.ศ.2533 ] (สมุดบันทึกเล็ก เล่ม 2) หน้า [139]-[181]...