รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/100อตัมมยตา ! พ.ศ. 2532ชิ้น (ITEM) อตัมมยตา ! [ พ.ศ.2532 ]
- บันทึกในสมุดจดปกอ่อน จำนวน 1 เล่ม (27 หน้า) หน้า [1] - [27]...