รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/99แง่คิดไทย - บาลี พ.ศ. 2532ชิ้น (ITEM) แง่คิดไทย - บาลี [ พ.ศ.2532 ]
- สมุดบันทึกแบบฉีก จำนวน 1 เล่ม (47 หน้า) หน้า [1]-[47]...