รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/95ความคิดอิสระ พ.ศ. 2531ชิ้น (ITEM) ความคิดอิสระ [ พ.ศ.2531 ]
- สมุดบันทึก จำนวน 1 เล่ม (2 หน้า) หน้า [1]-[2]...