รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/94ความประเสริฐแห่งพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2531ชิ้น (ITEM) ความประเสริฐแห่งพระพุทธศาสนา [ พ.ศ.2531 ]
- สมุดบันทึกแบบฉีก จำนวน 1 เล่ม (13 หน้า) หน้า [1]-[13]...