รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/93วิญญาณไท พ.ศ. 2531ชิ้น (ITEM) วิญญาณไท [ พ.ศ.2531 ]
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก จำนวน 1 เล่ม (27 หน้า) หน้า [1]-[27]...