รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/92ฝากไว้เพียงเท่านี้ พ.ศ. 2531ชิ้น (ITEM) ฝากไว้เพียงเท่านี้ [ พ.ศ.2531 ]
- สมุดบันทึก จำนวน 1 เล่ม (5 หน้า) หน้า [1]-[5]...