รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/90ปฏิปักษ์วาทะ พ.ศ. 2531ชิ้น (ITEM) ปฏิปักษ์วาทะ [ พ.ศ.2531 ]
- บันทึกในสมุดจดปกอ่อน จำนวน 1 เล่ม (11 หน้า) หน้า [1]-[11]...