รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/89ปฏิวัติสิ่งหรือความรู้ที่กำลังมีกันอยู่ พ.ศ. 2531ชิ้น (ITEM) ปฏิวัติสิ่งหรือความรู้ที่กำลังมีกันอยู่ [ พ.ศ.2531 ]
- บันทึกในสมุดจดปกอ่อน จำนวน 1 เล่ม (25 หน้า) ...