รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/86อานาปานสติ พ.ศ. 2531ชิ้น (ITEM) อานาปานสติ [ พ.ศ.2531 ]
- บันทึกในสมุดจดปกอ่อน จำนวน 1 เล่ม (19 หน้า) หน้า [1]-[19]...