รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/84อตัมมยตา (เพ็ชรเม็ดใหม่) พ.ศ. 2531ชิ้น (ITEM) อตัมมยตา (เพ็ชรเม็ดใหม่) [ พ.ศ.2531 ]
- บันทึกในสมุดจดปกอ่อน จำนวน 1 เล่ม (17 หน้า) หน้า [1]-[17]...