รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/83หนทางรอดของมนุษย์เรา พ.ศ. 2531ชิ้น (ITEM) หนทางรอดของมนุษย์เรา [ พ.ศ.2531 ]
- สมุดบันทึก จำนวน 1 เล่ม (74 หน้า) หน้า [1]-[74]...
   BIA4.3/83บันทึกแทรก พ.ศ. 2531ชิ้น (ITEM) หนทางรอดของมนุษย์เรา [ พ.ศ.2531 ]
- บันทึกแทรก จำนวน 1 แผ่น (1 หน้า) หน้า [75]...