รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/82คำว่า "การศึกษา" (EDUCATION) 24 ความหมาย พ.ศ. 2531ชิ้น (ITEM) คำว่า "การศึกษา" (EDUCATION) 24 ความหมาย [ พ.ศ.2531 ]
- สมุดบันทึก จำนวน 1 เล่ม (31 หน้า) หน้า [1]-[...