รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/81พุทธธรรมในฐานะธรรมศาสตร สมุดบันทึกแบบฉีก เล่ม 1 พ.ศ. 2531ชิ้น (ITEM) พุทธธรรมในฐานะธรรมศาสตร [ พ.ศ.2531 ]
- สมุดบันทึกแบบฉีก เล่ม 1 หน้า [1]-[3]...
   BIA4.3/81พุทธธรรมในฐานะธรรมศาสตร สมุดบันทึกแบบฉีก เล่ม 2 พ.ศ. 2531ชิ้น (ITEM) พุทธธรรมในฐานะธรรมศาสตร [ พ.ศ.2531 ]
- สมุดบันทึกแบบฉีก เล่ม 2 หน้า [4]-[23]...
   BIA4.3/81พุทธธรรมในฐานะธรรมศาสตร สมุดบันทึกแบบฉีก เล่ม 3 พ.ศ. 2531ชิ้น (ITEM) พุทธธรรมในฐานะธรรมศาสตร [ พ.ศ.2531 ]
- สมุดบันทึกแบบฉีก เล่ม 3 หน้า [24]-[38]...
   BIA4.3/81พุทธธรรมในฐานะธรรมศาสตร สมุดบันทึกแบบฉีก เล่ม 4 พ.ศ. 2531ชิ้น (ITEM) พุทธธรรมในฐานะธรรมศาสตร [ พ.ศ.2531 ]
- สมุดบันทึกแบบฉีก เล่ม 4 หน้า [39]-[52]...
   BIA4.3/81พุทธธรรมในฐานะธรรมศาสตร สมุดบันทึกแบบฉีก เล่ม 5 พ.ศ. 2531ชิ้น (ITEM) พุทธธรรมในฐานะธรรมศาสตร [ พ.ศ.2531 ]
- สมุดบันทึกแบบฉีก เล่ม 5 หน้า [53]-[66]...