รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/80พินัยกรรม - เรื่องทั่วไป พ.ศ. 2531ชิ้น (ITEM) พินัยกรรม - เรื่องทั่วไป [ พ.ศ.2531 ]
- สมุดบันทึกแบบฉีก จำนวน 1 เล่ม (103 หน้า) หน้า [1]-[103]...
   BIA4.3/80บันทึกแทรก พ.ศ. 2531ชิ้น (ITEM) พินัยกรรม - เรื่องทั่วไป [ พ.ศ.2531 ]
- บันทึกแทรก จำนวน 1 แผ่น (1 หน้า) หน้า [104]...