รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/78เกี่ยวกับทุกข์ ทุกแง่มุม พ.ศ. 2530ชิ้น (ITEM) เกี่ยวกับทุกข์ ทุกแง่มุม [ พ.ศ.2530 ]
- บันทึกในสมุดจดปกอ่อน จำนวน 1 เล่ม (68 หน้า )หน้า [1]-[68]...