รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/77ชุดคู่มือที่จำเป็นสำหรับบรรยาย พ.ศ. 2530ชิ้น (ITEM) ชุดคู่มือที่จำเป็นสำหรับบรรยาย [ พ.ศ.2530 ]
- บันทึกในสมุดจดปกอ่อน จำนวน 1 เล่ม (36 หน้า) หน้า [1]-...