รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/76ปรมัติแห่งสมาธิภาวนา พ.ศ. 2530ชิ้น (ITEM) ปรมัติแห่งสมาธิภาวนา [ พ.ศ.2530 ]
- บันทึกในสมุดจดปกอ่อน จำนวน 1 เล่ม (5 หน้า) หน้า [1]-[5]...
   BIA4.3/76บันทึกแทรก พ.ศ. 2530ชิ้น (ITEM) ปรมัติแห่งสมาธิภาวนา [ พ.ศ.2530 ]
- บันทึกแทรก จำนวน 1 แผ่น (3 หน้า) หน้า [6]-[8]...