รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/73ร่าง เรื่องสมาธิ ภาวนา พ.ศ. 2530ชิ้น (ITEM) ร่าง เรื่องสมาธิ ภาวนา [ พ.ศ.2530 ]
- บันทึกในสมุดจดปกอ่อน จำนวน 1 เล่ม (23 หน้า) หน้า [1]-[23]...