รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/72พินัยกรรม เท่าที่นึกได้ พ.ศ. 2530ชิ้น (ITEM) พินัยกรรม เท่าที่นึกได้ [ พ.ศ.2530 ]
- สมุดบันทึก จำนวน 1 เล่ม (296 หน้า) หน้า [1]-[296]...
   BIA4.3/72บันทึกแทรก พ.ศ. 2530ชิ้น (ITEM) พินัยกรรม เท่าที่นึกได้ [ พ.ศ.2530 ]
- บันทึกแทรก จำนวน 1 แผ่น (2 หน้า) หน้า [297]-[298]...