รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/70ร่างไว้ก่อน เพิ่งคิดได้ (สมุดบันทึกแบบฉีก เล่ม 1 ) พ.ศ. 2530ชิ้น (ITEM) ร่างไว้ก่อน เพิ่งคิดได้ [ พ.ศ.2530 ]
- สมุดบันทึกแบบฉีก เล่ม 1 หน้า [1]-[32]...
   BIA4.3/70ร่างไว้ก่อน เพิ่งคิดได้ (สมุดบันทึกแบบฉีก เล่ม 2 ) พ.ศ. 2530ชิ้น (ITEM) ร่างไว้ก่อน เพิ่งคิดได้ [ พ.ศ.2530 ]
- สมุดบันทึกแบบฉีก เล่ม 2 หน้า [33]-[67]...