รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/65สำหรับเด็ก พ.ศ. 2529ชิ้น (ITEM) สำหรับเด็ก [ พ.ศ.2529 ]
- สมุดบันทึก จำนวน 1 เล่ม (16 หน้า) หน้า [1]-[16]...