รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/64พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2529ชิ้น (ITEM) พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ [ พ.ศ.2529 ]
- สมุดบันทึก จำนวน 1 เล่ม (5 หน้า) หน้า [1]-[5]...