รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/63สุภาสิต & ความนึกชั่วขณะ ปัญหาเกี่ยวกับพระไตรปิฎก พ.ศ. 2529ชิ้น (ITEM) สุภาสิต & ความนึกชั่วขณะ ปัญหาเกี่ยวกับพระไตรปิฎก [ พ.ศ.2529 ]
- สมุดบันทึก จำนวน 1 เล่ม (63 หน้า...