รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/62เห็นความว่างในความวุ่น พ.ศ. 2529ชิ้น (ITEM) เห็นความว่างในความวุ่น [ พ.ศ.2529 ]
- สมุดบันทึก จำนวน 1 เล่ม (3 หน้า) หน้า [1]-[3]...