รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/58ความคิดชุดความลับสุดยอด พ.ศ. 2527ชิ้น (ITEM) ความคิดชุดความลับสุดยอด [ พ.ศ.2527 ]
- สมุดบันทึก จำนวน 1 เล่ม (40 หน้า) หน้า [1]-[40]...