รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/57คิดชั่วขณะ เล่ม 1 พ.ศ. 2526 ถึง พ.ศ. 2527ชิ้น (ITEM) คิดชั่วขณะ เล่ม 1-3 [ พ.ศ.2526 - 2527 ]
- เล่ม 1 หน้า [1]-[68]...
   BIA4.3/57คิดชั่วขณะ เล่ม 2 พ.ศ. 2526 ถึง พ.ศ. 2527ชิ้น (ITEM) คิดชั่วขณะ เล่ม 1-3 [ พ.ศ.2526 - 2527 ]
- เล่ม 2 หน้า [69]-[146]...
   BIA4.3/57คิดชั่วขณะ เล่ม 3 พ.ศ. 2526 ถึง พ.ศ. 2527ชิ้น (ITEM) คิดชั่วขณะ เล่ม 1-3 [ พ.ศ.2526 - 2527 ]
- เล่ม 3 หน้า [147]-[223]...