รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/55จิตตภาวนา พ.ศ. 2525ชิ้น (ITEM) จิตตภาวนา [ พ.ศ.2525 ]
- บันทึกในสมุดบันทึกครบ 50 ปี สวนโมกข์ จำนวน 1 เล่ม (84 หน้า) หน้า [1]-[84]...